Privacy Beleid van Highleytall

 

 

Highleytall hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hierbij respecteren we uiteraard uw privacy en zorgen we ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Highleytall houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Highleytall zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

 

Persoonsgegevens van klanten worden door Highleytall verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve en statistische doeleinden;

-          Communicatie over de opdracht;

-          Het uitvoering geven aan de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Highleytall de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          Bankrekeningnummer en/of betaalwijze;

-          Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Uw persoonsgegevens worden door Highleytall opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Highleytall verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Highleytall de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Highleytall opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van gegevens van websitegebruikers / Cookies

 

Gegevens van websitegebruikers worden door Highleytall verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het verbeteren van de functionaliteit, inhoud en vindbaarheid van de website.

Hiervoor worden de volgende soorten cookies gebruikt:

-          Functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken, zoals het opslaan van producten in het winkelmandje

-          Analytische cookies, met deze gegevens kan de website verder worden geoptimaliseerd

-          Tracking cookies, met deze gegevens wordt het surfgedrag van bezoekers vastgelegd en kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen worden gedaan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Highleytall de volgende gegevens van u verwerken:

-          IP-adres;

-          Klikgedrag;

-          Navigatiegedrag.

Highleytall verzamelt deze gegevens door middel van anonieme cookies. De gegevens worden anoniem verzameld en verwerkt en kunnen niet aan uw persoonsgegevens worden gekoppeld.

 

Verstrekking aan derden binnen de EU

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-          Het verzorgen van nieuwsbrieven;

-          Het verzorgen en volgen van (retour)zendingen.

-          Het verzorgen van de betalingen van de bestellingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Kiyoh


Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

 

 

Verstrekking aan derden buiten de EU

 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU indien we met de partij in kwestie een duidelijke overeenkomst hebben waarin is vastgesteld dat de verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de klant de gegevens heeft verstrekt.

Wij maken gebruik van een derde partij buiten de EU voor:

-          Het verzorgen van nieuwsbrieven (Mailchimp).

-          Het bewaren van data (Dropbox)

 

Minderjarigen

 

Onze website en services (zoals nieuwsbrieven) zijn niet gericht op minderjarige kinderen (jonger dan 16 jaar). Om deze reden accepteren wij geen bestellingen of nieuwsbriefinschrijvingen van personen jonger dan 16 jaar. Bent u nog geen 16, laat dan uw ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger voor u bestellen of inschrijven onder hun eigen naam.

Als we daadwerkelijk kennisnemen van het feit dat we toch persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, verwijderen we die zo snel mogelijk, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u denkt dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld van een minderjarige.

 

Bewaartermijn

 

Highleytall bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bestellingen: Op basis van de wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie bedraagt dit 7 jaar.

Nieuwsbrief: tot de toestemming is ingetrokken.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Highleytall kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen;

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens (SSL-versleuteling) als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          Alle fysieke bestanden met persoonsgegevens bevinden zich in een afgesloten kantoorruimte en worden versnipperd voor ze weggegooid worden;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Highleytall zal u binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. U heeft tevens het recht, door middel van een tot Highleytall gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Contact

 

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u alle over u verzamelde gegevens inzien, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Highleytall kan deze privacy policy tussentijds aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen.

 

 

Highleytall Clothing B.V.

Schrepel 9

1648 GC De Goorn

info@highleytall.com

KvK: 37164199